HOLD_ON
PSYCHOSOCIALE THERAPIE

      2 HOLD_ON

      PSYCHOSOCIALE THERAPIE

 2 HOLD_ON

Psychosociale Therapie


Algemene informatie en voorwaarden.

Hieronder vindt u meer informatie over mijn werkwijze en geeft u informatie die betrekking hebben over mijn praktijk.


Werkwijze

- Kennismakingsgesprek: We maken kennis met elkaar. U kunt tijdens dit gesprek vaststellen of het vertrouwd voelt. Kennismaking duurt meestal 15 a 20 minuten en is gratis. U krijgt een intakeformulier mee die u thuis kunt invullen en weer meeneemt bij het intakegesprek. In dit formulier staan een aantal vragen waarvan de antwoorden mij informatie geven over uw persoonlijke situatie.

- Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek nemen we het intakeformulier door. Door het formulier beiden (u en ik) sluiten we een overeenkomst af voor de begeleiding. Ook geeft u door te tekenen aan dat u akkoord gaat met de in mijn praktijk geldende algemene voorwaarden zoals vermeld staan in dit document. Verder vertelt u in het intakegesprek wat uw zorgvraag is:

Wat heeft u voor problemen

Wat zijn uw klachten

Wat voor wensen heeft u

Wat zijn uw doelen

Bij afsluiting van het intakegesprek worden er 4 vervolgafspraken gemaakt.

- Begeleidingstraject: Als Psychosociaal Therapeut ben ik erop gericht dat een behandeling voor ieder persoonlijk het meest effectief en bevredigend is. Hiervoor maak ik gebruik van verschillende therapiemethodes. U werkt samen met mij aan het door u geformuleerde doel (bij intakegesprek).

- Evaluatieconsult: Na het 4e consult volgt een evaluatieconsult. Tijdens dit consult maken we samen de balans op. Is het nodig een vervolgtraject te volgen? Dan maken we vervolgafspraken. Of heeft u uw doelen behaald?

- Afsluitend consult: Dit is een afsluitend gesprek, waarin we samen terugkijken op het begeleidingsproces.


Het begeleidingsproces is een interactie de zorgvrager en de zorgverlener. Ieder heeft daarin zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen. Ik neem mijn verantwoording als professioneel therapeut, en zal mijn uiterste best doen samen met u uw doel(en) te behalen.

U BENT TE ALLEN TIJDE VRIJ DE BEGELEIDING TE STOPPEN!


Beroepscode

Ik ben als therapeut aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging van Counselors (ABvC). Mijn licentienummer is 118241. Als register counselor ben ik gebonden aan de richtlijnen van de beroeps- en ethische code van de ABvC. Het gaat dan om regels en richtlijnen met betrekking tot zaken als verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid,

belangenverstrengeling en competenties. Voor meer informatie kunt u kijken op www.abvc.nl


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als geregistreerd therapeut hanteer ik de vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Dossier

Tijdens het begeleidingstraject wordt er een dossier aangelegd waarin uw persoonlijke gegevens staan vermeld, maar ook aantekeningen over de consulten en de voortgang van de begeleiding. Als een traject is afgerond blijft het dossier 15 jaar bewaard (zoals wettelijk is voorgeschreven).

U heeft ten alle tijden het recht uw eigen dossier in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak met mij maken.


Geheimhoudingsplicht

Als Register therapeut ben ik gehouden aan geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ik geen herkenbare gegevens over u mag verstrekken zonder uw toestemming. Als ik het nodig acht uw huisarts of een andere verwijzer/behandelaar te informeren of te raadplegen, dan dient u mij daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Uw dossier zal nooit zonder uw toestemming worden gedeeld aan derden.

Zie bijlage 1 voor meer informatie over het privacy reglement.


Aansprakelijkheid

U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat er tijdens de consulten gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de begeleiding en alle keuzes die u maakt, al dan niet onder invloed van de therapie.

De aansprakelijkheid van 2 HOLD_ON in de persoon van Petra Brienissen – Verwoert van tijdens het begeleidingstraject gemaakt beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag, tenzij er sprake is van grove schuld, nalatigheid of opzet van 2 HOLD_ON. Hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de ABvC, lidmaatschapsnummer: 118241


Klachten

Als zorgverlener hecht ik er aan om kwalitatieve goede zorg te verlenen. Ik neem uw hulpvraag altijd serieus en ik zet me in om u zo goed mogelijk te helpen. Als RegisterCounselor ben ik gehouden aan de Wkggz (Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg). Daarnaast dien ik mij te blijven scholen en deel te nemen aan intercollegiale intervisiebijeenkomsten en supervisie.

Toch is het mogelijk dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval hoop ik dat u contact met mij opneemt zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging ABvC, via [email protected] Zij zullen middels onafhankelijke mediation proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Komen we er dan nog steeds niet samen uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG, te bereiken via www.scag.nl of tot de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ, te bereiken via www.tcz.nu. Informatie over de procedure kunt u vinden in de brochure die u tegelijk met het vragenformulier en deze voorwaarden van mij ontvangt.


Betaling

U krijgt na een consult een factuur thuisgestuurd die u binnen de gestelde betalingstermijn aan mij dient te voldoen. Sommige zorgverzekeraars hebben counseling (psychosociale hulpverlening) opgenomen in hun aanvullende pakket, hiervoor kunnen cliënten in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Checkt u hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, ook in het geval van betaling ervan door derden zoals bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar of uw werkgever. Bij in gebreke stelling ontvangt u van mij een eerste en, indien nodig, een tweede herinnering. Is de factuur dan nog niet voldaan zal ik overgaan tot het in gang zetten van een incassoprocedure. Voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang van de sessie worden geannuleerd, bent u het volledige tarief verschuldigd(niet bij ziekte).


2 HOLD_ON

Psychosociale Therapie


Bijlage 1 - Privacy regelement


Uw privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw counselor, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke – en gezondheidssituatie.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

- Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw counselor heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

- Uw naam, adres en woonplaats

- De datum van de sessie

- Een korte omschrijving, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’ of ‘counseling’

- De kosten van de sessie

- Uw geboortedatum + BSN nummer staan niet op de factuur. In geval van declaratie bij uw zorgverzekeraar, vult u deze zelf in.


2 HOLD_ON

Psychosociale Therapie


Bijlage 2 Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren (ABvC)


Van: 2 HOLD_ON

Eigenaar: Petra Brienissen – Verwoert

Praktijkadres: Tielsestraat 92, 4043 JT Opheusden hierna te noemen: gebruiker


Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, vertegenwoordiger van 2 HOLD_ON. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbod en offerte

1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.

2. De herroeping van een aanbod of offerte kan slechts geschieden, zolang het aanbod of de offerte niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod of de offerte de mededeling dat het een vrijblijvend aanbod respectievelijk een vrijblijvende offerte betreft, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.

3. De prijzen in genoemd aanbod of genoemde offerte zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.


Artikel 7 Honorarium

1. Gebruiker en opdrachtgever komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

2. Het honorarium is inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven

3. Gebruiker is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

4. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.

5. Voorts mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


Artikel 8 Betaling

1. De eerste afspraak is een oriënterend gesprek en dient om vast te stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of de bereidheid bij partijen bestaat om een overeenkomst met elkaar aan te gaan.

2. Betaling dient te geschieden na intakegesprek(ken) en iedere vervolgafspraak, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

3. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting van contante betaling voldoet dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan gebruiker, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker zal opdrachtgever van zijn eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.


Artikel 9 Bruikleen

1. Alle door gebruiker aan opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de in bruikleen gegeven zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. In bruikleen genomen zaken van de gebruiker mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden meegegeven. Overtreding van dit artikel zal op straffe van boete worden gesteld.


Artikel 10 Teruggave van in bruikleen gegeven zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft gegeven is opdrachtgever gehouden genoemde zaken op verzoek van gebruiker of in overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 11 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 50,00 (Zegge: vijftig euro).

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 12 Klachtenafhandeling

1. De gebruiker is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counseling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 73167762, Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counselor”.

2. De “Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC) is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SKAG). De ABvC heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor klachten van opdrachtgever.

3. Indien opdrachtgever kiest voor het wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC is de gebruiker gehouden hierin te participeren. Voordat opdrachtgever gebruik wil maken van de klachtenfunctionaris van de ABvC dient de opdrachtgever eerst zijn of haar bezwaren, klachten en/of grieven voor te leggen aan de gebruiker. Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC. Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te komen.

4. Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op verzoek van opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven. Wanneer opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden. Op de website van de SCAG (www.SCAG.nl) kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.

5. De Geschillencommissie heeft tot taak, alle geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen. De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. Opdrachtgever kan hierop niet in hoger beroep gaan.

6. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de opdrachtgever zich wenden tot de civiele rechter.


Artikel 13 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.


Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;- redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

4. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 16 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.


Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 21 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van de ABvC, in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van 2 HOLD_ON.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomstABvC 1-11-2017

Inspiratiebronnen bij de totstandkoming van de website zijn o.a.:


Brizendine; De vrouwelijke hersenen

Van Wielink; Professioneel begeleiden bij verlieskunde

Van der Molen; Klinische Psychologie; naslagwerk Universiteit

Marc Brysbaert; Psychologie; naslagwerk Universiteit

De Vries; Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening

Mc Kay; Het vrouwelijk brein ontrafeld

Manu keirse; Helpen bij verlies en verdriet

Kubler Ross; Lessen voor de levenden

Luuk Smit; Trauma en veerkracht

Johan Maes; Handboek rouw Rouwbegeleiding en Rouwtherapie

Bögels; Cognitieve therapie; theorie en praktijk

Riet Fiddelears – Jaspers; Herberg van Verlies

Herman de Mönnink; Verlieskunde